Lajisäännöt

MTB-Enduron säännöt on jaettu kahteen kategoriaan: lajisäännöt (käytössä kaikissa kilpailuissa), SM-sarjan säännöt (SM-kisat). Tarvittaessa sääntöjä voidaan täydentää kilpailusarjan säännöillä ja kilpailukohtaisilla säännöillä.

Lajisäännöt PDF-muodossa.

Lajisäännöt sisältävät:

 • Lajikuvaus
 • Tapahtumajärjestäjän tehtävät
 • Osallistuminen
 • Reitti: erikoiskokeet, siirtymät, merkkaus
 • Turvallisuus ja ensiapu
 • Kilpailun säännöt: varusteet, harjoittelu, tulokset
 • Antidopingsäännöt
 • Sääntöjen valvonta ja rangaistukset

Lajikuvaus

Maastopyöräenduro (MTB-enduro) on vauhdikas laji, joka mittaa maastopyöräilijän ajotaitoa ja fyysistä kapasiteettia vaihtelevan teknisillä reiteillä. Kilpailu muodostuu erikoiskokeista, joihin kilpailijat lähtevät yksitellen, ja joiden yhteenlasketuista suoritusajoista muodostuu kilpailijan lopputulos, sekä siirtymätaipaleista, joista ei oteta aikaa.

Maastopyöräendurotapahtumissa fokus on reilun kilpailun lisäksi yhteisöllisyydessä, rennossa ilmapiirissä, sekä tapahtumaa isännöivän alueen parhaiden reittien ajamisessa ja vaalimisessa.

Lajisäännöt lyhyesti

MTB-Enduro-kilpailu koostuu useista erikoiskokeista (EK), joilla on ajanotto, sekä erikoiskokeiden välisistä siirtymätaipaleista, joilla ei ole ajanottoa. Erikoiskokeet ovat pääasiassa alaspäin viettäviä polkuja ja maastoreittejä. Siirtymät erikoiskokeiden välillä kuljetaan polkemalla ja/tai hisseillä. Reitti tarjoaa kuljettajille sekä ajonautintoa että teknistä ja fyysistä haastetta. Startti tapahtuu väliaikalähdöin. Sarjajako voidaan tehdä sukupuolen, iän ja kaluston perusteella.

Tapahtumanjärjestäjät

Näitä Extreme Bike Associationin (EBA ry) laatimia MTB-enduron lajisääntöjä suositellaan noudatettavaksi kaikissa Suomessa järjestettävissä maastopyöräendurotapahtumissa. Säännöt ovat kokonaisuutena käytettävissä kenelle tahansa tapahtumajärjestäjälle. Tapahtumajärjestäjä voi täydentää sääntöjä muilla säännöillä, jotka eivät voi olla ristiriidassa näiden sääntöjen kanssa.

Tapahtumanjärjestäjä on täysivaltaisesti ja yksin vastuussa näiden sääntöjen noudattamisen valvomisesta. Järjestäjä vastaa siitä, että tapahtumalla on vaadittavat luvat viranomaisilta, maanomistajilta sekä muilta tarvittavilta tahoilta. Järjestäjä vastaa myös siitä, että tapahtuma järjestetään Suomen lakia sekä muita viranomaisohjeita noudattaen.

Tapahtumanjärjestäjä on velvollinen toimimaan ennaltaehkäisevästi siten, että osallistujille, yleisölle, muille alueella liikkuville ja tapahtuman järjestämiseen osallistuville aiheutuvat riskit ovat niin vähäiset kuin lajin ja tapahtuman luonteen huomioiden on mahdollista. Järjestäjä on velvollinen toimimaan Tukesin palveluntarjoajan velvollisuuksien mukaisesti ja laatimaan tapahtumasta tarvittaessa turvallisuusasiakirjan.

Maastopyöräenduron SM-sarjaan kuuluvalle tapahtumalle järjestämisluvan myöntää EBA ry. SM-sarjan kilpailussa noudatetaan näiden sääntöjän lisäksi SM-sarjasääntöjä.

Osallistuminen

MTB-endurotapahtumiin voi osallistua kuka tahansa maastopyöräilystä kiinnostunut. Osallistuminen ei vaadi lisenssiä, ellei sarjan tai kilpailun tarkentavissa säännöissä aseteta erityisiä ehtoja osallistumiselle lisenssin tai muun kriteerin suhteen.

Järjestäjän on viimeistään kilpailukutsussa ilmoitettava tapahtuman sarjat ja niiden osallistumisvaatimukset. Sarjajako voidaan tehdä sukupuolen, iän ja kaluston perusteella. Osallistuja on itse vastuussa siitä, että ilmoittautuu sarjaan johon on oikeutettu osallistumaan. Mikäli kilpailija on ilmoittautunut sarjaan johon hänellä ei ole oikeutta osallistua, järjestäjällä on oikeus siirtää kilpailija oikeaan sarjaan tai evätä häneltä lähtöoikeus.

Reitti

MTB-endurokilpailun reitti koostuu erikoiskokeista sekä siirtymistä. Reitti hyödyntää alueen parhaita käytettävissä olevia ajopolkuja ja -väyliä tarjoten kuljettajille sekä ajonautintoa että teknistä ja fyysistä haastetta.

Täysimittaisesta reitistä suositellaan tehtävän lyhennetty versio sellaisille sarjoille, joissa fyysistä ja/tai teknistä haastetta halutaan keventää.

Erikoiskokeet

Endurokilpailun erikoiskokeet ovat pääosaltaan alamäkeen viettäviä reittejä joiden ensisijainen tehtävä on tarjota ajonautintoa ja mitata kuljettajan ajotaitoa. Lähdön on oltava maalia korkeammalla. Erikoiskoe voi sisältää lyhyitä nousuosuuksia mikäli ne ovat tarpeen alamäkiosuuksien linkittämiseen yhteen samaan erikoiskokeeseen. Nousumetrejä tulee olla enintään 10 % erikoiskokeen laskumetreistä. (Esim. 5 nousumetriä 50 laskumetriä kohden).

Tapahtumajärjestäjä voi halutessaan sisällyttää e-bike luokkien reitille erikoiskokeita, joissa nousujen osuus on yllä olevaa määritelmää suurempi.

Puiset rakenteet, joita ei voi ohittaa vaihtoehtoista ajolinjaa pitkin, tulee pinnoittaa pitoa lisäävällä materiaalilla tai rakenteella. Pinnoitteiden on pysyttävä paikallaan koko kilpailu- ja harjoitteluajan. Gap-hyppyihin ja droppeihin tulee tarjota vaihtoehtoinen ajolinja.

Erikoiskokeilta otetaan aika riittävällä tarkkuudella siten, että kilpailijoiden välinen järjestys saadaan ratkaistua ilman merkittävää tasatulosten määrää. Ellei kilpailukutsussa ole toisin mainittu, erikoiskokeet suoritetaan numerojärjestyksessä. MTB-endurokilpailussa on käytettävä vähintään kahta eri erikoiskoetta. Sama erikoiskoe voidaan ajaa useampaan kertaan, jolloin tuloksiin on huomioitava kaikkien ajokertojen ajat.

Siirtymät

Siirtymät voivat olla poljettavia tai mekaanisesti avustettuja (esim. hissi tai autokuljetus). Poljettavaksi ilmoitetulla siirtymällä mekaanisten avustusten käyttö lasketaan ulkopuoliseksi avuksi. Siirtymiltä ei oteta aikaa, mutta järjestejä voi asettaa siirtymille aikataulun, jota kilpailijan tulee noudattaa.

Siirtymillä on vältettävä vilkasliikenteisiä teitä. Jos siirtymä risteää erikoiskokeen kanssa, tulee siirtymää käyttävien väistää erikoiskoetta ajavia.

Reitin merkkaaminen

Reitin on oltava merkinnöiltään ja rakenteiltaan kilpailua vastaavassa kunnossa ilmoitetun harjoitteluajan alkaessa. Harjoitteluajan jälkeen reittiin voi tehdä muutoksia vain pakottavista syistä. Tehdyistä muutoksista tulee tiedottaa kaikille kilpailijoille. Järjestäjän tulee kerätä kaikki merkintään käytetyt tarpeet pois luonnosta mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen.

Ratanauha

Missä reitti on merkitty nauhalla molemmin puolein, tulee kuljettajan ajaa nauhojen välistä. Ratanauhaa voidaan käyttää myös vain toisella puolella ohjaamaan oikeaa kulkusuuntaa. Tällöin merkinnän on säilyttävä yksiselitteisenä toisen nauhan puuttumisesta huolimatta. Tien ylitykset, vaaralliset, tai erityisen haastavat kohdat tulee merkata ratanauhalla molemmin puolin. Mikäli kuljettaja ajaa väärältä puolelta ratanauhaa, katsotaan se oikaisuksi. Ratanauhalla merkatulta osuudelta ulos ajettuaan siten että kumpi tahansa rengas kulkee nauhan väärällä puolella kilpailijan on palattava reitille samasta kohdasta josta hän reitiltä poistui. Mikäli kilpailija liittyy radalle myöhäisemmästä kohdin, katsotaan se oikaisuksi.

Portit

Avomaastossa reittiä voidaan merkitä myös portein merkkaamalla kohteet, joiden välistä kuljettajan tulee ajaa. Portin ohittaminen sen ulkopuolelta katsotaan oikaisuksi.

Suuntamerkit

Avomaastossa tai polulla voidaan käyttää myös nuoliopastetta, tai yksittäistä nauhan pätkää osoittamaan reitin suunnan. Tällaisessa tapauksessa ei ole väliä miltä puolelta merkkiä ajaa.

Reittikartta

Järjestäjän on tuotettava osallistujien käyttöön reittikartta ennen ensimmäisten harjoitusten alkua. Kartasta on selvittävä erikoiskokeet ja siirtymät, sekä huoltoalueet joilla ulkopuolinen apu on sallittu.

Turvallisuus ja ensiapu

Tapahtuman järjestäjä vastaa tapahtuman yleisestä turvallisuudesta, turvallisuusasiakirjan laatimisesta ja käytöstä, sekä riittävästä ensiapuvalmiudesta kilpailukeskuksessa ja reitin varrella. Osallistujat vastaavat omasta vakuutusturvastaan.

Tapahtuman järjestäjän on ennen ensimmäisten harjoitusten alkua ilmoitettava osallistujille yhteystiedot joihin olla yhteydessä reitillä sattuneen onnettomuuden tapauksessa harjoitusten ja kilpailun aikana.

Jokainen reitillä liikkuva on velvollinen auttamaan loukkaantunutta kilpailijaa parhaan kykynsä mukaan ja hälyttämään tarvittavan lisäavun viipymättä. Loukkaantunutta kilpailussa auttamaan jääneelle kilpailijalle lasketaan kyseiseltä erikoiskokeelta laskennallinen aika siten, ettei hän kärsi tuloksellisesti auttamaan jäämisestä. Aikahyvityksen myöntää kilpailunjohtaja kilpailijan pyynnöstä.

Päähän kohdistuneen voimakkaan iskun ja/tai hetkellisenkin tajunnan menetyksen tapauksessa kilpailuviikonlopun aikana, kilpailija ei saa jatkaa kilpailuviikonloppua ellei saa lääkäriltä kirjallista lupaa jatkamiseen.

Tapahtuman ensiapuhenkilöstöllä tai järjestäjällä on oikeus poistaa kilpailusta kilpailija, jonka terveydentila ei mahdollista turvallista jatkamista. Järjestäjällä on oikeus poistaa kilpailusta kilpailija, joka käyttäytymisellään osoittaa piittaamattomuutta säännöistä tai aiheuttaa toiminnallaan vaaraa itselleen, muille tai ympäristölle. Järjestäjällä on oikeus keskeyttää tai peruuttaa tapahtuma onnettomuuden, vaarallisten olosuhteiden tai muun äkillisen ja ennalta-arvaamattoman tapahtuman perusteella.

Kilpailun säännöt

Kilpailijan on käyttäydyttävä asiallisesti ja hyvän urheiluhengen mukaisesti koko tapahtuman ajan. Ajajien tulee toimia luontoa, kanssakilpailijoita, yhteistyökumppaneita ja järjestäjiä kunnioittaen ja huolehtia siitä, etteivät jätä jälkeensä roskia reitille. Reitin, polun tai luonnon muokkaaminen on kiellettyä.

Varusteet

Kuljettajan täytyy käyttää asianmukaista eurooppalaisen standardin EN 1078 mukaista ja CE-hyväksyttyä pyöräilykypärää sekä erikoiskokeilla että siirtymillä pyörällä ajaessaan. Kypärää ei tarvitse käyttää pyörää taluttaessa tai hississä, ellei hissisäännöissä edellytetä kypärän käyttöä. Kypärän tulee olla päässä asianmukaisesti säädettynä ja leukahihna kiinnitettynä. Avokypärän käyttö on sallittua, ellei leukasuojallisen ns. full face kypärän käyttöä ole erikseen kilpailukutsussa edellytetty. Irroitettavalla leukasuojalla varustetut kypärät lasketaan full face kypäriksi, kun leukasuoja on asianmukaisesti asennettu. Suosittelemme full face kypärää käytettäväksi kaikissa kilpailuissa.

Kuljettajan täytyy käyttää polvisuojia kaikilla erikoiskokeilla. Muut suojavarusteet ovat suositeltuja kilpailijan oman harkinnan mukaan. Tapahtumajärjestäjän kilpailukutsussa ilmoittamia lisävaatimuksia pakollisten varusteiden suhteen on noudatettava.

Endurotapahtuman henkeen kuuluu kilpailijan omatoiminen huoltotoiminta reitillä. Tämän vuoksi suositellaan, että kuljettajalla on mukana vähintään seuraavat varusteet ja tarvikkeet:

 • Ajolasit
 • Reppu tai vyölaukku
 • Juomaa ja energiapitoista evästä
 • Rengasrikon korjaustarvikkeet
 • Monitoimityökalu

Harjoittelu

Järjestäjän on varattava kilpailijoille riittävästi aikaa harjoiteltavan reitin ennakkotutustumiseen ja harjoitteluun. Reitin harjoittelu ei ole pakollista, mutta erittäin suositeltavaa.

Erikoiskokeiden harjoittelukertojen määrä on vapaa, ellei kilpailukutsussa toisin ilmoiteta. Ilmoitettuna harjoitteluaikana erikoiskokeilla ajosuunnan vastainen kulku pyörän kanssa on kielletty.

Lähtöjärjestys

Reitille suositellaan lähetettävän ajajat numerojärjestyksessä pienimmästä isompaan tai isoimmasta pienimpään ainakin lähtöleimauksen yhteydessä. Kisan aikana erikoiskokeille voidaan lähettää ajajat vapaavalintaisessa järjestyksessä.

Lähtöväli

 • Suositellaan vähintään 15 sekunnin lähtöväliä.
 • Suositellana pidettävän 2-5 minuutin tauko Naisten ja nuorten -luokkien jälkeen riippuen reitin haastavuudesta.

Ulkopuolinen apu

Kilpailijoiden tulee tulla toimeen ilmoitettujen huoltoalueiden ulkopuolella mukanaan kuljettamilla, järjestäjän tarjoamilla ja kaikille saatavilla olevien palveluiden (kaupat, kioskit jne.) tuottamilla tarpeilla. Ulkopuolinen apu on sallittu vain erikseen määrätyillä huoltoalueilla, jotka esitetään järjestäjän reittikartassa. Ulkopuoliseksi avuksi luetaan kaikki fyysinen apu, joka annetaan muiden kuin kilpailijoiden toimesta.

Sähköavusteisen pyörän käyttö muiden, kuin e-bike luokan osallistujien toimesta harjoitteluun tai kilpailun aikana luetaan ulkopuoliseksi avuksi.

Järjestäjä voi kilpailukutsussa ilmoittamalla sallia vapaan huollon määrättyjen sarjojen kilpailijoille. Tätä suositellaan tehtäväksi nuorimpien juniorisarjojen osalta.

Tulokset

Kilpailun tulokset muodostuvat kunkin kilpailijan erikoiskokeiden yhteenlasketuista ajoista. Mahdolliset aikahyvitykset tai -rangaistukset, jotka kilpailunjohtaja on kilpailijalle määrännyt, lasketaan mukaan lopputuloksiin. Mikäli kahdella tai useammalla kuljettajalla on kilpailussa tasatulos, ratkaistaan heidän järjestys viimeisen erikoiskokeen ajan perusteella.

Kuljettaja, joka ei onnistu pääsemään jotain erikoiskoetta maaliin katsotaan keskeyttäneeksi ja hänellä ei ole oikeutta jatkaa kilpailun reitillä, ellei kilpailunjohtaja anna tähän lupaa. Kilpailunjohtaja voi poistaa yhden tai useamman erikoiskokeen lopputuloksista joiltain sarjoilta tai kaikilta kilpailijoilta odottamattoman ongelman seurauksena, mikäli tämä on tulosten urheilullisuuden kannalta tarpeen.

Säännöt e-bike luokalle

Sähköavusteisella pyörällä saa osallistua vain e-bike luokkaan.

Pyörän on oltava tieliikennelain mukainen. Maksimi nimellisteho 250W, avustus ei saa toimia yli 25 km/h nopeudessa ja avustuksen ohjaus tulee toimia polkimista, käsikaasut ovat kiellettyjä. Pyörä, joka on muunnettavissa näiden sääntöjen vastaiseksi kesken kilpailun käyttäjänsä toimesta ilman lisäosien tai -ohjelmistojen asennusta tulkitaan sääntöjen vastaiseksi, vaikka se olisi tarkasteluhetkellä sääntöjen mukainen.

Järjestäjällä on oikeus suorittaa tarkastuksia pyörän sääntöjenmukaisuuden toteamiseksi milloin tahansa erikoiskokeiden ulkopuolella. Sääntöjen vastainen pyörä, tarkastuksesta kieltäytyminen tai tarkastuksen estäminen johtaa kilpailusta sulkemiseen. Kilpailusta suljettu kilpailija ei saa jatkaa kilpailun reitillä.

Antidopingsäännöt

Kilpailutoimintaan osallistuvat sitoutuvat noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä, joka on yhdenmukainen Maailman antidopingsäännöstön kanssa sekä kansainvälisen lajiliiton UCI:n, IPC:n ja Kansainvälisen olympiakomitean antidopingsääntöjen kanssa.

Sääntöjen valvonta ja rangaistukset

Ellei kilpailukutsussa toisin ole mainittu, sääntöjä valvoo ja rikkeistä rangaistukset päättää kilpailunjohtaja.

Suositeltavat rangaistukset

RikeRangaistus
Reittimerkkien tahallinen turmeleminenHylkäys
Radan tai luonnon merkittävä muokkaaminenHylkäys
Reittimerkkien tahaton turmeleminen30 sekunttia
Oikaisu, reittimerkkien noudattamatta jättäminen60 sekuntia – hylkäys
Ulkopuolinen apu60 sekuntia – hylkäys
Roskaaminen60 sekuntia – hylkäys
Muu rikeVähintään 60 sekuntia
Ei tieliikennelain mukainen  e-bikeHylkäys

Taulukko 1: Suositeltavat rangaistukset

Sääntöjen valvojalla on oikeus langettaa myös muita tässä mainitsemattomia rangaistuksia kuljettajille, jotka todetusti käyttäytyvät epäurheilijamaisesti kanssakilpailijoita kohtaan tai  epäkunnioittavasti järjestäjiä, reittiä tai ympäristöä kohtaan.